Kİşİsel Verİlerİn Korunması

1. İş bu bilgilendirme metni Partvendo Otomotiv A.Ş.  (Partvendo veya Şirket) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilen Korunması Kanunu (Kanun)’nun 10. maddesi kapsamında, Aydınlatma Yükümlülüğü’nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSUNUN:
Unvanı: Partvendo Otomotiv A.Ş.
Adresi: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım No: 17/C Blok İkitelli, 34490 Başakşehir, İstanbul / Türkiye
Telefon Numarası: +90 (212) 548 04 44
Faks Numarası: +90 (212) 549 87 02
E-posta adresi:  
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP):  

Şirketimiz, tarafımıza iletilmiş olan kişisel bilgilerin güvenliğinin sağlanmasına önem vermektedir. Bu nedenle, yürürlükte bulunan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” ve bu kanunda belirtilen bir takım tanımlar hakkında bilgilendirme yapmak isteriz:

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

KVKK kapsamında Şirketimiz veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Şirketimiz, iş sözleşmesi ve  bununla sınırlı olmamak üzere diğer başka kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi; tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedebilir, değiştirilebilir, güncelleyebilir, periyodik olarak kontrol edebilir, yeniden düzenleyebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirketimizin birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişi, hizmet sağlayıcı ve tedarikçi firmalar, sigorta şirketleri ile paylaşabilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarabilir ya da kullanılmasının engellenmesi de dahil olmak üzere işleyebilir. 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetlerinin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVKK m.5 ve m.6’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

2. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI:

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimize başvurarak;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

6. KVKK m.7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7. Yukarıdaki 5 ve 6. talepler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

haklarına sahiptir.

İşbu bilgilendirme, beyan ve onay formunu, okuyup, anladığımı; aşağıda detayları açıklanmış hususlara ilişkin alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler:
Ad-Soyadı, T.C. Kimlik No, ebeveyn ad-soyadı bilgileri, uyruk bilgisi, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet gibi birtakım bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, telefon numarası, adres, IP adresi, e-mail adresi vb. bilgiler,

İşyerine girişte, işyerinin içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler: Parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar,

Fotoğraf ve kamera kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde belirtilen özel nitelikli kişisel veriler.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, tarafımca sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamda verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin işlenmesine, tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesine; iş sözleşmesi yapılması amacıyla aday seçimi, iş sözleşmesinin imzalanması ve iş sözleşmesi gereği ile sağlık hizmeti verilebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, sağlık verilerimin KVKK kapsamında yukarıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.