MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1- TARAFLAR 

1.1- SATICI (Bundan böyle ''SATICI'' Olarak Anılacaktır)

Unvan: Partvendo Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Adres: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım No: 17/C Blok İkitelli, 34490 Başakşehir, İstanbul, Türkiye

Telefon: +90 (212) 548 04 44

Faks: +90 (212) 549 87 02

E-mail:  


1.2. ALICI (Bundan böyle ''ALICI'' Olarak Anılacaktır)

 Adı-Soyadı/Unvan:

Adres:

Telefon:

E-mail:

MADDE 2- KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (''Sözleşme'') 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. Sözleşme'nin konusu, ALICI'nın; SATICI'ya ait www.partvendo.com (internet sitesi) internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vererek satın almak istediği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin (mal/hizmet) ALICI'ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir:


MADDE 4- ÖDEME BİLGİLERİ 

Ödeme Şekli ve Planı:

Kargo hariç toplam ürün bedeli:

Kargo Ücreti:

Kargo Dahil Toplam Bedeli:

Alınan Vade Farkı:

Vade Farkı hesabında kullanılan faiz oranı:

Sipariş konusu malın teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin elektronik ortamda onaylanarak SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 
MADDE 5- TESLİMAT ve FATURA BİLGİLERİ ile TESLİM ŞARTLARI

Teslimat Bilgileri

Adı-Soyadı/Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:


Fatura Bilgileri

Adı-Soyadı/Unvanı:

Adres:

Telefon:

E-Posta:

Sipariş konusu şey ALICI'nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen kişi/kişiler/kuruma teslim edilecektir. ALICI'nın belirttiği adreste olmadığı yahut kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını istediği durumlarda ilgili talep doğrultusunda teslimat yapılan kişi/kişiler/kurumun teslimatı kabul etmemesi veya bu kişilerin ilgili adreste olmadığı hallerde bundan SATICI sorumlu tutulamaz.

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI teslimat ücretinin kendisi tarafından karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır. Malın teslimatı SATICI'nın stok durumuna göre ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. SATICI, sipariş konusu ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla, sipariş konusunun ALICI tarafından sipariş edilmesinden itibaren 30 gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle ALICI tarafından sipariş bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI sipariş konusu şeyin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sipariş konusu edimin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI ilgili durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde ALICI'ya yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile durumu bildirir ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 gün içinde iade eder.

Malın SATICI tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat ALICI tarafından teslim alınmasından önce ALICI tarafından yapılan sipariş iptallerinde teslimat bedelinden ALICI sorumludur.

SATICI mücbir sebeplerin ortaya çıkması veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile işbu Mesafeli Satış Sözleşmesine ilişkin ürün/ürünleri süresi içinde teslim edemezse durumu ALICI'ya 3 gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu halde ALICI siparişin iptal edilmesini, Mesafeli Satış Sözleşmesine konu ürün/ürünlerin varsa emsali ile değiştirilmesini veya teslimatı engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI siparişi iptal etme hakkını kullandığı taktirde ödediği bedel ve varsa teslimat masrafları, SATICI'ya bu hakkın kullanıldığı bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten iade edilir. Kredi kartıyla ödeme yapılan işlemlerde iade tutarı işlemin gerçekleştirildiği kredi kartına iade edilmek üzere ilgili bankaya bildirilir.

Yukarıda sayılan mücbir sebepler dışında haklı bir nedenle işbu sözleşme konusu malın SATICI tarafından tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde ALICI'nın bilgilendirilerek onayının alınması sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal tedarik edilebilir ve işbu sözleşme konusu taahhüt bu suretle yerine getirilmiş sayılır. ALICI'nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI ve KULLANIMI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kişiler/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için siparişin tesliminden itibaren 14 gün içinde SATICI'ya aşağıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması şarttır. Ayrıca ürün/ürünlerin ambalaj ve içeriğinin hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması ve ürünün cayma hakkı kullanılamayacak ürünlerden olmaması gerekir. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimini SATICI'ya yönelttiği tarihten itibaren 10 günlük süre içinde ürün/ürünleri SATICI'ya iade etmekle yükümlüdür. Bu hakkın kullanılması halinde, ALICI'ya veya onun gösterdiği kişi/kişiler/kuruluşa teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Ayrıca varsa sipariş edilen şeyin ambalajı, kutusu, varsa standart aksesuarı, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu ile iadesi zorunludur.

Cayma hakkına dair gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile SATICI, ALICI'nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, varsa malın ALICI'ya teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri ALICI'nın ödeme aracına uygun şekilde iade etmekle yükümlüdür. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır.

ALICI'nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

ALICI tarafından iade faturası kesilmesi gereken hallerin yani sıra ürünle beraber iade edilecek olan faturanın arkasında yer alan ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir.

Cayma hakkının kullanımı için ALICI'nın teslimat gerçekleştireceği kargo firmasına ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Cayma Hakkı Bildirimi Yapılacak Satıcıya Ait İletişim Bilgileri:

ŞİRKET'in;

ADI/UNVANI:

ADRES:

EPOSTA:

TEL:

FAKS:

Cayma hakkı kullanım türü:

MADDE 7- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler, ALICI'nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler, çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler, tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler, malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler, elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya ALICI'ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler, cayma hakkı süresi sona ermeden önce, ALICI'nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Kanundan kaynaklanan cayma hakkının engellenebileceği mal/hizmetlere ilişkin sözleşmeler yukarıda sayılanlardan ibarettir. İsterseniz bu haliyle kalabilir yahut internet sitesinin içeriğinin ayrıntılarına göre gereksiz olanları çıkarabiliriz.

MADDE 8- GENEL HÜKÜMLER

  •  ALICI, www.partvendo.com internet sitesinde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve cayma hakkı ile kullanım şartlarına ilişkin ön bilgilerin tarafına ulaştığını, okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyit-onayları verdiğini kabul eder. 

  • Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla, ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI'ya aittir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin siparişe konu malın bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır. 

  • İşbu mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ayıpsız biçimde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.
     
  • Garanti belgesi ile satılan ürünler, garanti kapsamına giren bir arıza veya bozukluk ihtiva etmeleri halinde garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.  

  •  ALICI sözleşme konusu mal ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

  • ALICI tarafından ön bilgileri almasını ve teyidini müteakiben onaylanan işbu Sözleşme, ilgili hükümler saklı kalmak üzere, tarafların Sözleşme'den doğan ödeme/teslim yükümlülüklerini yerine getirdikleri zamana kadar yürürlüktedir.

 

MADDE 9- DELİL ANLAŞMASI

Üye, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve www.partvendo.com isimli internet sitesinin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda SATICI'nın defter kayıtları, mikrofilm ve Site kayıt ve verilerinin, veri tabanında yer alan her türlü bilginin HMK madde 193 anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 10- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında, uygulanmasında ve ALICI ile SATICI arasında çıkabilecek ihtilaflar bakımından öncelikle işbu sözleşmedeki hükümler uygulanacaktır. Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Hukuku ve ilgili yasal mevzuat uygulanır.

İşbu Ön Bilgilendirme Formuna konu ürün/ürünler sebebiyle doğabilecek uyuşmazlıklar bakımından ALICI, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl belirlenen/ilan edilen parasal sınırlar dahilinde olan uyuşmazlıklar için kendi yerleşim yeri veya tüketici işleminin yapıldığı İl/İlçedeki Tüketici Hakem Heyeti'ne; belirlenen/ilan edilen parasal sınırın üstündeki işlemler bakımından ise ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki yahut SATICI'nın yerleşim yerindeki tüketici mahkemesine yapabilir. Başvurulacak yargı merciinin yetkisi 6502 sayılı Kanun'un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirlenen alt ve üst sınırlara göre belirlenir.

ALICI işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ve ayrılmaz parçasını oluşturan Ön Bilgilendirme Formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu malların temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda önceden bilgi sahibi olduğunu, ön bilgileri internet sitesi elektronik ortamda görmesinin ve teyidin yanı sıra elektronik postasına gönderildiğini, böylece tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay vererek malı sipariş ve işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini beyan eder.