Üyelİk Sözleşmesİ

1. TARAFLAR

 

1.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin (''Üyelik Sözleşmesi'') bir tarafında, www.partvendo.com internet sitesinin sahibi ve faaliyetlerini yürüten, merkezi İkitelli Organize Sanayi Merkezi Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım No. 17/C Blok İkitelli Başakşehir/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 791905 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Partvendo Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş; diğer tarafında ise www.partvendo.com internet sitesine üye olan/olacak olan Üye (''Üye'') yer almaktadır.

 

1.2. Partvendo ve Üye’nin her biri “Taraf” birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

2. TANIMLAR

 

Şirket veya Partvendo: www.partvendo.com internet sitesinin sahibi ve faaliyetlerini yürüten, merkezi İkitelli Organize Sanayi Merkezi Aykosan Sanayi Sitesi 2. Kısım No. 17/C Blok İkitelli Başakşehir/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicili’ne 791905 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Partvendo Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'yi,

 

Site: Tüm hakları Partvendo Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ye ait olan ve Şirket tarafından belirlenen ve üçüncü kişilerin erişimine sunulan İçerik’in yer aldığı/alacağı ve www.partvendo.com alan adıyla anılan web sitesini,

 

İçerik: Şirket tarafından belirlenen ve www.partvendo.com üzerinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel eserler bütününü,

 

Üye: www.partvendo.com internet sitesine, üyelik için talep edilen bilgileri eksiksiz sağlayan ve işbu Sözleşme koşullarını kabul ederek Site’ye üye olan, kendi belirleyeceği kullanıcı adı ve şifre ile Site’ye giriş yapabilen, siteden ve İçerik’ten yararlanan, işbu Sözleşme’nin tarafı olan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız İle İlgili Bilgilendirme, Beyan Ve Onay Formu: Üye'nin Site üzerinden ilettiği kişisel verilerin, Partvendo tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı, Üye'nin sahip olduğu haklar gibi konular da dahil olmak üzere Partvendo'nun kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Site üzerinden (www.partvendo.com) erişilebilecek olan metni ifade eder.

 

Gizlilik, Güvenlik ve Çerez Politikası: Site'nin Üye için en uygun biçimde işlev göstermesi, Üye’nin alışveriş deneyiminin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile Üye’nin Site ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve Site üzerinden (www.partvendo.com) erişilebilecek olan metni ifade eder.

 

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

3.1. İşbu sözleşmenin konusu, münhasıran Partvendo/Şirket'e ait olan www.partvendo.com sitesine Üye olarak sitede sunulan hizmetlerden faydalanma koşullarının ve Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3.2. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, www.partvendo.com sitesi ve bu siteye bağlı tüm alt sayfalar içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin olarak Partvendo tarafından açıklanan her türlü bilgi ve beyanı okumuş, anlamış, kabul etmiş olmaktadır. Üye, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa ve yürürlükteki ilgili mevzuata uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 
4. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Üye, www.partvendo.com internet sitesine üye olurken verdiği tüm bilgilerin doğru, güncel ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırılığı, yanıltıcılığı ve yürürlükteki herhangi bir mevzuata aykırılığı nedeniyle Partvendo’nun uğrayacağı tüm zararları Üye tazmin edecektir. Partvendo’nun Üye tarafından siteye girilen herhangi bir bilgiyi araştırma, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu teyit etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkabilecek zararlardan her ne surette olursa olsun Partvendo sorumlu tutulamaz. Üyelik bilgilerinin gerekli olduğu durumlarda bunların hatalı yahut noksan olmasından doğacak zararlardan, ilgili bilgileri doğru biçimde girmek ve saklamak zorunda olan Üye sorumludur. Üye'nin hatalı, eksik, yanlış yahut güncel olmayan bilgi vermesi nedeniyle Partvendo, Üye'nin sözleşmesini tek taraflı olarak sona erdirebilir ve Üye bunu ve bu nedenle herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.2. 18 yaşından küçükler, ayırt etme gücünden yoksun kişiler, kısıtlı erginler www.partvendo.com sitesine üye olamaz. Aksi durumun fark edilmesi halinde Partvendo'nun üyeliği sona erdirme ve her türlü yasal yola başvurarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.

 

4.3. Site’ye üye olmak kişiler, işbu Sözleşme hükümlerini dikkatlice okuduklarını; üyelik bilgilerinin kendilerine ait ve gerçeğe uygun, eksiksiz, güncel ve gerektiği gibi doldurarak ve Site’de yer alan “kabul” butonunu işaretleyerek Sözleşmesel şartları tamamen kabul etiklerini ve Site’ye üyeliklerini gerçekleştirdiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi'nden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Partvendo’nun yazılı onayı olmadan, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.


4.4. Üye, ulusal ve uluslararası yasal mevzuat hükümlerine; işbu üyelik sözleşmesine uygun davranmayı, herhangi bir ihlalde bulunmamayı, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri haklarına tecavüz edecek herhangi bir davranışta bulunmamayı ve aksi durumda doğacak tüm cezai ve hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.5. Üye, kullanıcı adı olarak elektronik posta adresini girip şifre oluşturduktan sonra Üyelik Sözleşmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarınız İle İlgili Bilgilendirme, Beyan Ve Onay Formu ile Gizlilik, Güvenlik ve Çerez Politikasını okuyup kabul ettiğini onaylayarak www.partvendo.com sitesine giriş yapabilir. Üye söz konusu şifreyi üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, şifre ve kullanıcı adı yerine geçen elektronik posta adı seçimi, gizliliği ve korunmasının kendi sorumluluğunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı sadece kendisine aittir ve şifrenin üçüncü kişilerle paylaşılması yasaktır. Üye şifrenin üçüncü kişiler tarafından kullanılması halinde bu durumu bildiği/bilmesi gerektiği andan itibaren engelleyeceğini ve durumu Partvendo'ya bildireceğini, bu nedenle doğabilecek her türlü zarardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve işbu sebeple Partvendo’nun söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan sözleşmeyi sona erdirme, her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.6. Üye, şifre değişikliği; üyelik iptali gibi işlemleri www.partvendo.com sitesi üzerinden gerçekleştirebilir. Şifre değişikliği ve üyelik iptali işlemlerinin kendi tasarrufunda olması halinde bu eylemlerden dolayı Partvendo’yu sorumlu tutamaz.

 

4.7. Üye, kendisi hakkında vermiş olduğu kişisel bilgiler, Site'ye giriş, bağlantı, kullanım kayıt ve bilgileri ile kayıtlı finansal bilgilerinin ve bunlara ait verilerin Partvendo tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca saklanmasını, depolanmasını, yedeklenmesini, silinmesini, kayıt altına alınmasını, kontrol edilmesini kabul etmektedir. Ayrıca Üye, kişisel veri niteliğinde olan; kendisine ait iletişim bilgileri ve sair verilerin Partvendo ve/veya bağlantılı üçüncü kişi/kişiler tarafından başkaca hizmet veya çalışmalar veya ticari amaçlı faaliyetler için tekrar izin almaksızın veya kendisine bildirim yapılmaksızın kullanılabileceğini ve yine 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü hallerde resmi makamlarla paylaşılabileceğini ve bunun için Partvendo veya kullanımı gerçekleştirecek kişilerden hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.8. Üye, diğer üyelerin verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları her ne surette olursa olsun kullanmamayı ve diğer üyelere karşı ulusal ve uluslararası mevzuata uygun biçimde davranmayı ve aksi takdirde her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.9. Üye, Partvendo'nun veya onun bağlantılı olduğu kuruluşların sitelerine, mal veya hizmetlerine, yazılımına, veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapamaz, müdahalelerde bulunamaz; Site’yi bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Partvendo'nun hizmetlerinden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanamaz.

 

4.10. Partvendo, www.partvendo.com sitesini virüs ve benzeri tehlikeli yazılımlardan korumak için mevcut imkanlar dahilinde gerekli her türlü tedbiri almıştır. Bununla birlikte, Üye’nin; kullandığı bilgisayar, telefon vb. elektronik araç ile kablolu, kablosuz her türlü internet erişimine dair her türlü güvenliği sağlaması sorumluluğu kendisine aittir. Siteye giriş ve işlemler için kullanılan her türlü kişisel bilginin Üye'nin ilgili sorumluluğunu yerine getirmemesi sebebiyle, fiziksel olarak öğrenilmesi de dahil olmak üzere, başkaları tarafından öğrenilmesi, kullanılması vb. nedenlerle doğabilecek her türlü sorumluluk Üye'ye aittir. Üye kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek hata ve zararlardan Partvendo’yu sorumlu tutamaz.

 

4.11. Üye, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca kendisine Partvendo tarafından Site'ye kayıtlı elektronik posta adresine bilgilendirme mailleri ve cep telefonuna bilgilendirme SMS’leri gönderilmesini; ilgili hususa dair Site'de bulunan ''kabul'' seçeneğini işaretleyerek kabul eder.  Üye'nin mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda Site'nin Hesabım bölümünden mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirmesi mümkündür.

 

4.12. www.partvendo.com internet sitesi, Partvendo’ya ait/bağlı olmayan başka internet sitelerine bağlantı ve referans içerebilecektir. Üye, işbu sitelerin içeriklerinden Partvendo’yu sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2015 yılında Türkiye’nin en kapsamlı otomotiv yedek parça sitesini yaratma düşüncesi ile yola çıktık! partvendo.com'u, her marka ve modeldeki binek otomobiller, hafif ticari araçlar ve ağır vasıtalar için üretilen otomotiv yedek parçalarının, lastik, akü, yağ ve garaj ekipmanlarının, kısaca; bir aracın, tamir ve bakımı için ihtiyaç duyabileceği her türlü ürünün satışını internet üzerinden sizlere sunabileceğimiz bir platform olarak tasarladık. Amacımız, en geniş ürün portföyünü, en uygun fiyatlar, en yüksek bulunabilirlikle, en hızlı şekilde sizlere ulaştırmak. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, iyi alışverişler dileriz.


Başa dön